اطلاعات هامبورگ

برای دومین سال متوالی در هامبورگ؛

فارسی زبانان در صدر دریافت کنندگان تابعیت آلمان

فارسی زبانان ساکن ایالت هامبورگ برای دومین سال متوالی در صدر دریافت کنندگان تابعیت کشور آلمان قرار گرفتند.
برای دومین سال متوالی در هامبورگ؛

فارسی زبانان در صدر دریافت کنندگان تابعیت آلمان

نماینده جوان مجلس ایالتی هامبورگ

پیام اختصاصی دانیال ایلخانی ‌پور

برای دومین سال متوالی در هامبورگ؛

فارسی زبانان در صدر دریافت کنندگان تابعیت آلمان

فارسی زبانان ساکن ایالت هامبورگ برای دومین سال متوالی در صدر دریافت کنندگان تابعیت کشور آلمان قرار گرفتند.